Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leverings- onderhouds- en licentievoorwaarden:

Met het installeren van de demo-versie doet u geen bestelling en gaat u geen enkele financiële verplichting aan.

Leverings- onderhouds- en licentievoorwaarden van 1 mei 2018, geldig voor licenties vanaf jaar 2018. Per 1 mei is de verwerkersovereenkomst als bijlagen opgenomen.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen:

Logihuis: Logihuis b.v. of één van haar vertegenwoordigers. Producent en leverancier van LogiSal.

LogiSal: Het softwarepakket LogiSal Salarisadministratie inclusief de software voor support.

LogiPoort: het softwarepakket LogiPoort voor berichtenverkeer.

Het pakket: LogiSal of LogiPoort

Gebruiker: Een bedrijf die een licentie heeft afgesloten of een bedrijf die met een demonstratieversie van LogiSal werkt, alsmede haar vertegenwoordigers en personeel.

Licentie: het gebruiksrecht om met behulp van LogiSal salarisadministraties te verzorgen, alsmede het recht op support.

Handleiding: Het geheel van richtlijnen die worden meegeleverd en/of beschikbaar zijn via het internet.

Support: Hulp ten behoeve van gebruikers.

Helpdesk: het medium dat support verstrekt. Dit kan per telefoon, fax of e-mail.

Update: Een aanvullend pakket software waardoor LogiSal wordt aangepast.

Slip: Een salarisspecificatie van LogiSal.

Boeking: de digitale opslag van een salarisspecificatie.

Werknemer: een werknemer die is aangemaakt in LogiSal, ongeacht het aantal boekingen (slips) wat daarvoor gemaakt is en ongeacht hoe lang in dienst.

Werkgever: een administratie die is aangemaakt in LogiSal, ongeacht het aantal werknemers en ongeacht het aantal loonaangiften.

Nieuwsbrief: E-mail nieuwsbrief die verstuurd wordt aan de gebruikers met een e-mail adres.

E-mail: Elektronische post die via het internet verstuurd wordt.

Software: Een elektronische verzameling van programmatuur.

Programmatuur: Het geheel van programma’s waaruit LogiSal bestaat.

Bestanden: De opslag van variabelen, parameters, instellingen, tabellen, rekenvoorschriften, codes, werkgever- en werknemergegevens en overige data.

Operating Systeem: het programma dat de feitelijk besturing van de computer beheert, meestal Windows.

Terminal Server: verzamelnaam voor alle systemen waarbij LogiSal op afstand via het internet wordt bediend, zoals Remote Desktop, Citrix, SAAS, Internet Server, Remote Server, Virtual Desktop enz.enz.

Schade: Een geldelijk nadeel dat onder vergelijkbaar correcte omstandigheden niet zou zijn opgetreden.

Ess: het systeem cq de server cq de computer waarop werknemers van klanten van LogiSal hun salarisspecificatie en jaaropgaaf kunnen raadplegen.

Artikel 2. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op gebruikers van LogiSal en hebben betrekking op alle door LogiSal geproduceerde gegevens en gegevensdragers, ongeacht de vorm waarin.

De installatie van LogiSal kan alleen nadat gebruiker de leveringsvoorwaarden heeft gelezen en zich akkoord heeft verklaard. De leveringsvoorwaarden zijn in LogiSal altijd in te zien via menu Info.

Artikel 3. Werking

LogiSal kan gebruikt worden voor de loonadministratie van alle bedrijven in Nederland.

Artikel 4. Licentie

Een licentie wordt aangegaan door de betaling van het vereiste jaarbedrag aan Logihuis. Een licentie geldt altijd voor 1 kalenderjaar.

Voor alle single-user licenties geldt:

Een licentie geldt voor 1 bedrijf en voor 1 computer (werkstation) en voor 1 persoon c.q. gebruiker. Het is toegestaan om een kopie te hebben. Het is ook toegestaan dat de gebruiker vervangen wordt in geval van ziekte.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om op 2 of meer computers tegelijk te werken met 1 licentie LogiSal Single User, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Voor LogiSal Plus geldt:

Een licentie LogiSal Plus geeft het recht om een Single User versie te installeren op meer computers, ook bij personeel thuis en bij klanten, onder dezelfde bedrijfsnaam. Maximaal 3 personen hebben recht op gebruik van de helpdesk.

In geval van installatie van de licentie bij een klant van licentiehouder is het uitdrukkelijk verboden dat de klant met LogiSal werkt. Installatie bij de klant mag uitsluitend ten doel hebben dat licentiehouder, of personeel van licentiehouder, ter plekke met LogiSal werkt.

LogiSal Multi User:

Een licentie LogiSal Multi User kunnen LogiSal gebruiken op maximaal 5 werkstations. De gebruikers mogen niet gelijktijdig aan dezelfde werkgever (administratie) werken.

Licenties naar aantallen:

LogiSal XXS geldt voor maximaal 1 werkgever en 1 werknemer.

LogiSal XS geldt voor maximaal 1 werkgever en 5 werknemers.

LogiSal S geldt voor maximaal 1 werkgever en 50 werknemers.

LogiSal Basis geldt voor maximaal 10 werkgevers en 50 werknemers per werkgever.

LogiSal 20 geldt voor maximaal 20 werkgevers en 50 werknemers per werkgever.

LogiSal 50 geldt voor maximaal 50 werkgevers en 100 werknemers per werkgever.

LogiSal Plus geldt voor maximaal 100 werkgevers en 100 werknemers per werkgever.

LogiSal Multi User geldt voor maximaal 200 werkgevers en 1000 werknemers per werkgever.

Meer werkgevers kan tegen een meerprijs per 100 werkgevers/500 werknemers.

Artikel 5. Levering

Levering en ingebruikneming van de licentie geschiedt na ontvangst door Logihuis van het verschuldigde bedrag.

Artikel 6. Verlenging

De licentie zal steeds stilzwijgend met een jaar verlengd worden. Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging voor het komende jaar dient derhalve uiterlijk 30 november door Logihuis te zijn ontvangen. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail met bevestiging te geschieden.

Artikel 7. Aanpassing

Wanneer de wettelijke regels dat vereisen zal Logihuis LogiSal aanpassen en een update verspreiden. Tevens zal Logihuis een update verspreiden als gebleken is dat de programmatuur fouten en/of gebreken vertoont.

Deze updates worden beschikbaar gesteld via het webadres www.logisal.nl/. en zijn voor iedereen op te halen. Het verschijnen van een update wordt aan licentiehouders gemeld middels een e-mail.

Het is tegen bijbetaling mogelijk dat elke update op cd aan licentiehouder per post wordt gezonden.

Gebruikers zijn verplicht een geldig en bereikbaar e-mailadres te hebben en te onderhouden en dienen, bij wijziging van het e-mailadres, die onmiddellijk door te geven aan Logihuis.

In geval dat een gebruikers geen bericht van een update heeft ontvangen, dan is gebruiker tevens verplicht om tenminste op 1 april, 1 juli en 1 oktober te controleren op www.logisal.nl/ of een update beschikbaar is gesteld.

Als percentages en andere gegevens van pensioenfondsen en andere inhoudingen wijzigen dan dient gebruiker deze wijzigingen zelf door te voeren in LogiSal.

Artikel 8. Handleiding

De handleiding maakt deel uit van LogiSal. De gebruiker wordt geacht de handleiding te kennen en juist toe te passen. Gebruiker is bekend met de berekeningssystemen van LogiSal.

Artikel 9. Helpdesk

Gebruikers kunnen per e-mail, fax of telefoon om hulp en/of uitleg vragen. Onder hulp en/of uitleg wordt verstaan het beantwoorden van vragen ten aanzien van het gebruik van de programmatuur alsmede het installeren daarvan, of het voorstellen van oplossingen voor problemen die gerezen zijn tijdens het gebruik van de programmatuur.

E-mail en fax kunnen altijd verstuurd worden. De telefonische helpdesk is geopend op nader door Logihuis aan te geven tijden, doorgaans kantoortijden of gedeelten daarvan.

De openingstijden voor telefonische hulp worden middels de elektronische nieuwsbrief gepubliceerd. Logihuis is niet aansprakelijk indien en voor zover de helpdesk door overmacht niet bereikbaar is.

Artikel 10. Garantie

Logihuis garandeert de softwarematige werking van LogiSal. De garantie bestaat uit de gehoudenheid van Logihuis tot het herstellen van fouten en gebreken aan de programmatuur.

Deze garantie geldt voor de gebruikers van LogiSal en strekt zich niet uit tot klanten en werknemers van gebruiker en overige derden.

Deze garantie vervalt:

Wanneer de gebruiker niet door Logihuis geautoriseerde veranderingen aanbrengt aan programmatuur of bestanden.

Wanneer de gebruiker door Logihuis ter beschikking gestelde updates niet onmiddellijk uitvoert c.q. heeft uitgevoerd.

Als gebruiker zich niet aan deze voorwaarden en bepalingen houdt.

Artikel 11. Kundigheid

Gebruikers van LogiSal dienen kundig te zijn. Zij dienen te beschikken over voldoende kennis en ervaring om ook zonder LogiSal lonen te berekenen. Zij dienen zich te bekwamen in de werking van LogiSal aan de hand van de bijgevoegde handleiding.

Een verkeerd gebruik van LogiSal kan tot foutieve salarisberekeningen en andere uitkomsten leiden en valt niet onder de aansprakelijkheid van Logihuis.

Artikel 12. Uitvoeringsinstellingen

De salarisberekeningen, alsmede alle daaraan gerelateerde berekeningen, worden gedaan op basis van in LogiSal op te nemen rekengegevens (percentages, franchise, maxima e.d.) van belastingdienst en uitvoeringsinstellingen. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van deze rekengegevens en dient deze te controleren aan de hand van opgaven van de uitvoeringsinstelling.

In sommige gevallen worden deze rekengegevens door LogiSal zelf voorgesteld c.q. opgenomen. Gebruiker is verplicht door LogiSal voorgestelde c.q. opgenomen rekengegevens zelfstandig te controleren aan de hand van door de uitvoeringsinstelling verstrekte opgaven.

Gebruiker is verplicht om door de uitvoeringsinstellingen voorgeschreven wijzigingen door te voeren.

Logihuis is nimmer aansprakelijk als blijkt dat deze rekengegevens niet correct zijn (geweest).

Artikel 13. Gegevens, parameters en instellingen

De salarisberekeningen, alsmede alle daaraan gerelateerde berekeningen, worden gedaan op basis van in LogiSal op te nemen gegevens, percentages, franchises, maximum daglonen, grondslagen, parameters en instellingen (geboortedata, indeling in bijzondere categorieën, loonheffingskorting e.d.). Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens, parameters en instellingen. Logihuis is nimmer aansprakelijk als blijkt dat deze gegevens, parameters en instellingen niet correct zijn (geweest).

Artikel 14. Software van derden

LogiSal stuurt in enkele gevallen software van derden aan, zoals bijvoorbeeld het geïnstalleerde e-mailprogramma voor het versturen van e-mail en LoonSom Connect (voorheen Bapi Beheer) voor het versturen van loonaangifteberichten. Het slagen van deze aansturing is afhankelijk van een juiste installatie van de betreffende programmatuur alsmede van juiste instellingen in het Operating System en rechtenbeheersysteem. Logihuis is niet verantwoordelijk als deze aansturing niet werkt.

Voor sommige wettelijke vereisten (zoals het insturen van loonaangifteberichten en eerstedagsmelding) werkt LogiSal en/of software van derden over het internet en is een correct functioneren afhankelijk van internetverbindingen (poorten), pincodes, wachtwoorden, certificaten en wat dies meer zij. Logihuis is nimmer aansprakelijk voor het niet kunnen voldoen aan wettelijke vereisten en termijnen als gevolg van dit soort omstandigheden c.q. het ontbreken daarvan.

Artikel 15. Systemen van derden (LogiSal Online)

LogiSal kan worden geinstalleerd op (virtuele) (private) servers. Dit geldt ook voor LogiSal Online. Deze systemen worden beschikbaar gesteld door derden, veelal specialist op dit gebied. Logihuis is niet verantwoordelijk voor de goede werking van dergelijke systemen. Logihuis is nimmer aansprakelijk voor dergelijke systemen en de daarop aanwezige software van Logihuis. Ook niet als deze systemen niet meer beschikbaar zijn. Deze systemen maken veelal zelf backups. Wij wijzen u er op dat u zelf ook beter backups kunt maken die u zelf tot uw beschikking houdt. Systemen van derden worden vaak aangeboden onder een Service Level Agreement cq leveringsvoorwaarden van die leverancier. Op verzoek sturen wij u die toe. Als er data moet worden gerestored dan worden onze kosten doorberekend.

Artikel 16. Gebreken

Gebruiker dient gebreken zo spoedig mogelijk aan Logihuis te melden, alsmede de omstandigheden waaronder deze zich hebben voorgedaan. Indien Logihuis dat wenst is gebruiker verplicht de bestanden (gegevensdragers) waarin of waarmee de fout zich heeft voorgedaan ter beschikking van Logihuis te stellen.

Artikel 17. Beveiliging

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het veilig opslaan van gegevens en kopieën van gegevens, alsmede voor de toegang tot die gegevens. Logihuis zal van alle verschenen jaren van LogiSal een exemplaar beschikbaar houden.

De gegevens die ten grondslag liggen aan een officiële aangifte (loonaangiften) dienen ten minste 6 jaren lang beschikbaar te zijn. Gebruikers zijn daarom verplicht om van de administratie, op het moment van het samenstellen van een officiële aangifte, een niet-overschrijfbare kopie te maken, deze kopie te documenteren en te bewaren.

Artikel 18. Ter beschikking stellen

Het is gebruikers verboden LogiSal, al dan niet tegen een vergoeding, aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 19. Bestanden van gebruikers

Bestanden die aan Logihuis beschikbaar worden gesteld, waaronder uitdrukkelijk begrepen bestanden met gegevens van klanten van gebruiker en diens werknemers, alsmede gegevens van werknemers van gebruiker, worden frequent vernietigd. Gebruiker kan geen aanspraak maken op gegevens en bestanden die aan Logihuis ter beschikking zijn gesteld. Voor de duur dat deze gegevens bij Logihuis zijn, zullen deze niet aan derden beschikbaar worden gesteld, tenzij Logihuis hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Bestanden die door gebruikers op LogiSal-ESS worden geplaatst zijn uitsluitend in te zien door medewerkers van Logihuis, door Logihuis aangestelde derden en de werknemers waarvoor die bestanden zijn gemaakt. Logihuis beschermt en onderhoudt ESS naar beste kunnen en maakt back-ups. In geval van het bemerken cq signaleren van ongeautoriseerde toegang door derden zullen wij ESS direct uitzetten en proberen het probleem te achterhalen en op te lossen. Gebruiker is zich ervan bewust dat  het onmogelijk  is  om ieder ongeautoriseerd  gebruik  en  ieder  ongewild verlies van  gegevens volledig uit  te sluiten.  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen  maatregelen gegevens van gebruikers  alsnog worden aangetast, verloren  gaan of  door  ongeautoriseerde  personen  worden  gebruikt,  tenzij er  sprake is van  bewuste  roekeloosheid  of  opzet  van Logihuis.

Artikel 20. Algemene verordening persoonsgegevens

Het spreekt voor zich maar wij vermelden hier uitdrukkelijk dat persoonsgegevens door u via LogiSal beschikbaar worden gesteld aan belastingdienst, pensioenfondsen en banken (SEPA).

Gebruikers van LogiSal zijn verplicht de door hun verwerkte werkgevers en werknemers in kennis te stellen van het feit dat zij persoonsgegevens van hen verwerken en tevens dat deze gegevens soms voor het oplossen van problemen aan ons beschikbaar worden gesteld.

Logihuis bewaart alle data op servers die geen publieke toegang hebben. De private toegang is beveiligd met een nummer, een naam en een wachtwoord. Al onze medewerkers zijn gemachtigd en hebben toegang en zijn tot geheimhouding verplicht.

Toeleveranciers onderwerpen zich eveneens aan de wetgeving op dit gebied.

De gegevens die ons ter beschikking zijn gesteld worden niet verstrekt aan derden en worden niet gebruikt in enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming zoals bijvoorbeeld profiling.

Onderdeel van deze leveringsvoorwaarden is de verwerkersovereenkomst die als bijlage hieronder integraal wordt opgenomen.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

De berekeningen en uitkomsten, alsmede alle opgaven en aangiften van en door LogiSal worden bepaald door een juiste invoer van gegevens door de gebruiker. Hiervoor is gebruiker aansprakelijk.

Logihuis is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gegevens en/of berekenings-methodiek die niet door de gebruiker kunnen worden ingesteld, aangepast en/of gecontroleerd en die binnen het betreffende jaar niet zijn gecorrigeerd of gesignaleerd door Logihuis.

Voorwaarde voor een aansprakelijkheidsstelling is dat gebruiker licentiehouder is en Logihuis in het bezit stelt van alle gegevens en alle bestanden, salarisspecificaties, opgaven en aangiften die tot de schade hebben geleid.

Logihuis is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen winstderving, verlies van klanten e.d.

De gebruiker vrijwaart Logihuis en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van alle voormelde schade.

Onder schade wordt nimmer verstaan het teloor gaan van een onterecht genoten voordeel.

De totale aansprakelijkheid van Logihuis is in geen geval hoger dan de prijs van de licentie over 1 jaar.

Artikel 22. Aansprakelijkheid software van derden

Logihuis verkoopt ook software van andere softwareproducenten. Deze softwareproducenten zijn altijd gevestigd in Nederland en verzorgen zelf de ondersteuning van hun software naar de gebruikers. Logihuis is in deze slechts bemiddelaar/tussenpersoon. Logihuis is nimmer aansprakelijk voor deze software.

In het geval dat een rechter Logihuis toch (mede) aansprakelijk acht dan zal de aansprakelijkheid van Logihuis in geen geval hoger zijn dan de prijs van de software.

Artikel 23. Registratie

De gebruiker geeft toestemming aan Logihuis om zijn of haar bedrijfs- en/of persoonsgegevens op te nemen in een registratiesysteem. Dit registratiesysteem is slechts toegankelijk voor Logihuis en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Logihuis hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 24. Aanpassing van deze voorwaarden

Wijzigingen van de voorwaarden zullen altijd aan gebruiker worden getoond tijdens de start van LogiSal, de eerstvolgende keer na het installeren van de update waarmee de nieuwe voorwaarden worden verzonden.

Artikel 25. Afwijking

Afwijkende en aanvullende voorwaarden en bepalingen zijn alleen verbindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door Logihuis.

Artikel 26. Eigendomsrechten

Logihuis is enig eigenaar van LogiSal. Logihuis behoudt zich alle eigendomsrechten met betrekking tot alle software voor. Gebruiker wordt nimmer eigenaar van software.

LogiSal is een geregistreerde handelsnaam.

Gebruiker kan nimmer aanspraak maken op het recht van exclusiviteit.

Artikel 27. Geschillen

Deze voorwaarden vallen onder het Nederlandse recht.

Verwerkersovereenkomst

Vorm

Logihuis b.v. hierna te noemen Logihuis heeft de verwerkersovereenkomst opgenomen in de algemene leveringsvoorwaarden. Logihuis en de klanten verplichten zich over en weer om de Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven.

Transparantie

Logihuis ontwikkelt LogiSal software voor salarisadministratie en LogiPoort software voor berichtenverkeer en klanten maken gebruik van onze software en bijbehorende diensten.

Logihuis verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers in LogiCRM.

In die zin is Logihuis verwerker en verantwoordelijke. Daartoe worden naw-gegevens bewaard en bijvoorbeeld geen geboortedata en BSN nummers. Het doel is het onderhouden van de relatie.

De gebruikers van LogiSal zijn verwerker en verantwoordelijke voor de salarisadministraties die zij voeren. In voorkomende gevallen werkt Logihuis met een administratie die ons door klanten ter beschikking zijn gesteld. In die gevallen is Logihuis verwerker.

De duur van de verwerking van persoonsgegevens van klanten en gebruikers is onbeperkt. Als de klant LogiSal en/of LogiPoort niet meer wenst te gebruiken dan zullen de gegevens van de klant nog 10 jaren in ons systeem blijven.

De duur van de verwerking van administraties die ons beschikbaar zijn gesteld is beperkt tot maximaal 1 maand na het beëindigen van die controle en/of verwerking.

De medewerkers van Logihuis zijn contractueel verplicht tot geheimhouding.

Verantwoordelijkheid

De AVG schrijft het bestaan van een verwerkersovereenkomst voor als degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens (de “verwerkingsverantwoordelijke”), zoals een werkgever, de verwerking van die persoonsgegevens overlaat aan een derde, de verwerker. Logihuis verwerkt geen salarisadministraties voor derden en is derhalve nimmer verwerkingsverantwoordelijke.

Het recht to be forgotten

Dat is niet van toepassing op salarisadministraties.

Voor LogiCRM geldt dat een ex-klant kan verzoeken om verwijdering uit onze bestanden. Dat zal onmiddellijk geschieden.

Privacy Impact Assessment

Alle gegevens van klanten ten behoeve van de salarisadministratie staan op servers die niet publiek toegankelijk zijn. De private toegang is beveiligd met een nummer, een naam en een wachtwoord. Verder uitwerking van een Privacy Impact Assessment is niet noodzakelijk voor ons soort bedrijf.

Verwerking

Logihuis verwerkt persoonsgegevens in de volgende software / systemen:

LogiSal Salaris

LIS en LogiPoort

LogiCRM

LogiSal Salaris

LogiSal is een standaard salarisadministratiepakket en voor de berekening van inhoudingen en het maken van de loonaangifte zijn persoonlijke gegevens noodzakelijk.

Er is een wettelijk plicht om die gegevens te verzamelen en te bewaren.

Dat gebeurt binnen de software in een open database.

De gebruiker van de software wordt geacht zorg te dragen voor het beschermen van de gegevens.

Gebruikers van LogiSal zijn verplicht de door hun verwerkte werkgevers en werknemers in kennis te stellen van het feit dat zij persoonsgegevens van hen verwerken en tevens dat deze gegevens soms voor het oplossen van problemen aan ons beschikbaar worden gesteld. Het spreekt voor zich maar wij vermelden hier uitdrukkelijk dat persoonsgegevens door LogiSal beschikbaar worden gesteld aan belastingdienst, pensioenfondsen en banken (SEPA).

Helpdesk

Logihuis krijgt van klanten/gebruikers regelmatig administraties aangeleverd om problemen op te lossen. Het bewaren van deze administraties gebeurt op onze servers, waar alleen werknemers van Logihuis en toeleveranciers toegang toe hebben.

Toeleveranciers onderwerpen zich eveneens aan de wetgeving op dit gebied.

De gegevens die ons ter beschikking zijn gesteld worden niet gebruikt voor eigen doeleinden en niet verstrekt aan derden en worden niet gebruikt in enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming zoals bijvoorbeeld profiling.

Alle data wordt uiterlijk binnen 1 maand na de controle of verwerking verwijderd.

LIS en LogiPoort

Klanten kunnen gebruik maken van LIS (Loonaangifte Indien Service).

Klant verstuurd (al dan met LogiSal) de aangiften versleuteld naar de e-mailadressen van LIS.

De aangiften worden ontsleuteld en opgeslagen.

De aangiften worden vervolgens versleuteld naar de ontvanger gestuurd.

De aangiften worden in principe 7 jaren bewaard.

Al deze gegevens staan opgeslagen op een Virtual Private Server waartoe alle personeelsleden van Logihuis toegang hebben. Bij Logihuis werken alle mensen aan dergelijke data. Daarnaast hebben ook bepaalde externe programmeurs (die programmeren aan LogiPoort) toegang tot deze servers. Deze programmeurs onderwerpen zich aan de wetgeving op dit gebied. Onze klanten geven door het aangaan van onze dienstverlening toestemming voor het inschakelen van subverwerkers.

De gegevens in de aangiften worden niet verstrekt aan derden en worden niet gebruikt in enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming zoals bijvoorbeeld profiling.

LogiCRM

LogiCRM bewaart gegevens van onze klanten. Daartoe behoren geen vertrouwelijke persoonlijke gegevens.

De informatie wordt bewaard op onze server, waartoe alleen werknemers van Logihuis toegang toe hebben.

De duur van de relatie is onbeperkt en na het beeindigen van de diensten worden de gegevens nog 10 jaar bewaard. De ex-klant kan verzoeken om verwijdering uit ons systeem.

Inbreuk

Indien sprake is van inbreuk op de persoonsgegevens in de breedste zin dan zal Logihuis de klant en/of de betreffende persoon informeren.

Er staat een nieuwe versie van LogiPoort klaar (versie 11.4). Update automatisch of zie kennisbank:Updaten (LogiPoort)