Metaalindustrie (sector 10)

Met LogiSal maakt u snel uw loonadministratie voor de sector Metaalindustrie aan, compleet ingericht met alle percentages voor pensioenfonds e.d. U voegt alleen de werknemers nog toe. Ook bij de overgang naar een nieuw jaar verzorgt LogiSal de veranderingen in de percentages van de sector Metaalindustrie.

Voor actuele informatie zie www.metalektropensioen.nl.

Pensioenpremie Metaalindustrie

De grondslag is het vast overeengekomen loon. Hier volgt een uittreksel uit het pensioenreglement:

Pensioengevend salaris

Het vaste jaarsalaris van de Actieve deelnemer vermeerderd met:

Vakantietoeslag

De met de Werkgever schriftelijk overeengekomen vaste jaarlijkse uitkeringen zoals 13e maand, gegarandeerd tantième en dergelijke;
een percentage van het vaste jaarsalaris dat de Actieve deelnemer als oververdienste in de zin van de CAO ontvangt. Dit percentage wordt jaarlijks door de Werkgever vastgesteld.
Voor de Actieve deelnemer die provisie ontvangt, wordt de gemiddeld over het voorgaande jaar ontvangen provisie meegeteld als pensioengevend salaris.
Wanneer de gemiddeld over het afgelopen jaar ontvangen provisie niet vast te stellen is, wordt het gemiddelde van een vergelijkbare Werknemer gehanteerd.

Als de Werkgever op de datum van vaststelling van de Pensioengrondslag wegens verzuim geen of niet het normale Pensioengevend salaris verschuldigd is, wordt uitgegaan van het Pensioengevend salaris dat zonder dat verzuim zou gelden.

Bij deeltijdwerkers wordt voor de berekening van de pensioenen het pensioengevend salaris omgerekend naar een voltijd dienstverband.

U dient per werknemer het vast overeengekomen loon te bepalen. Als u de werknemer opent en naar de tab LOON E.D. gaat, vindt u linksonder een knop met een uitroepteken. Als u hierop klikt dan wordt het loon berekend aan de hand van de op dat moment bekende loongegevens van deze werknemer. Vanzelfsprekend regelt u dit maar een keer per jaar, namelijk aan het begin. Naderhand op deze knop klikken betekent dat het vast overeengekomen loon opnieuw wordt berekend.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten.

Geboortejaar

Met ingang van 2006 is de premie afhankelijk van het geboortejaar. In LogiSal vindt u daarvoor 2 inhoudingen ‘Pensioenpremie’. LogiSal past automatisch de juiste inhouding toe, afhankelijk dus van het geboortejaar van de werknemer. U hoeft niets in te stellen.

Overgangsregeling metaalindustrie

Geen bijzonderheden.

Overbruggingspensioen

0% miv 2006.

PMI metaalindustrie

Geldt alleen voor werknemers geboren voor 1941. Deze regeling is standaard niet opgenomen in de branchemaster. U kunt deze zelf aanmaken. Lukt dat niet dan belt u natuurlijk de helpdesk.

U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.

Wanneer u na update van LogiPoort een fout met de token krijgt, verzoeken wij u om telefonisch contact met onze helpdesk op te nemen: 088-5812300