Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR)

Cumulatief rekenen, wat is dat?

De manier waarop de premies werknemersverzekeringen worden berekend noemt men VCR: Voortschrijdend Cumulatief Rekenen.

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen is een manier van rekenen waarbij rekening wordt gehouden met niet alleen de huidige periode, maar ook de voorgaande periodes. Simpel gezegd worden alle periodes inclusief de huidige bij elkaar opgeteld en het eerdere berekende er vanaf gehaald.

Deze rekenmethode wordt vaak gebruikt bij:

  • het berekenen van de premies werknemersverzekeringen
  • het berekenen van inkomens afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
  • het berekenen van pensioenpremie

Document: Toelichting VCR

Wij hebben voor u het document “Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en loontijdvakkensystematiek” van de Belastingdienst.

Uitleg VCR berekening

Het aantal dagen in een jaar is voortaan altijd 261, dus per maand 21,75.
De franchise en het maximum dagloon worden gebaseerd op het loontijdvak (meestal een maand). Dat geldt ook voor een parttimer maar weer niet voor een oproepkracht (nulurencontract).
Als een werknemer in of uit dienst gaat in de loop van een tijdvak (maand), dan worden franchise en maximumloon wel gebaseerd op gewerkte dagen in dat loontijdvak.
In grote lijnen geldt: geen loondagen dan ook geen franchise, maar het bezit van een auto van de zaak is belast voor zowel loonheffing als voor de werknemersverzekeringen, ook als er geen loondagen zijn. Anders gezegd: een dag een auto van de zaak is een loondag.

Voor korte onderbrekingen van een voltijdwerker geldt dat dit leidt tot minder loondagen en een korter loontijdvak. Korte onderbrekingen bij een parttimer hebben geen effect op het loontijdvak. Een parttimer is fiscaal iemand die niet doorgaans op 5 dagen werkt. Hoeveel uren speelt geen rol.

De premies worden afgerond naar beneden op hele centen.

De premies worden geheven over het SVW-loon. Voor de premie Zvw geldt als grondslag het Zvw-loon. Dit is het fiscaal loon (loonLH) verminderd met de werkgeversbijdrage Zvw. Dit is nog niet zo eenvoudig want het is dus niet gelijk aan het SVW-loon. Binnen LogiSal is grondslag nummer 6 (ZvwLoon) daarvoor gereserveerd.

Grondslag Aanwas Methode GAM
De GAM kijkt wat de grondslag (SVW-loon) is (over de periode 1 januari t/m nu). Daarvan trekken we af de grondslag die we de vorige maand namen. Over het verschil nemen we het geldende percentage.

Belangrijkste nadeel:
Het is mogelijk dat werknemers (bij een gelijkblijvend bruto loon) de ene maand netto meer of minder verdienen dan de andere maand. Dit zien we vooral in de maanden na een bijzondere beloning (vakantiegeld). Dit is niet te vermijden.