Kersverse en zeer actuele verlofregels bij bevalling

Kersverse en zeer actuele verlofregels bij bevalling

Als de partner van een medewerker van u bevalt van een kindje, heeft dat voor uw bedrijf praktische en financiële gevolgen.
De kersverse vader of moeder heeft namelijk recht op een aantal vormen van betaald en onbetaald verlofregels bij bevalling.

Als het aan het kabinet ligt, gaan deze verlofregelingen op de schop. In het kort schetsen wij de voorstellen:

  • voor de dag of de dagen van de bevalling gaat het om calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. Immers, de dag van bevalling is niet te voorspellen. Indien noodzakelijk kan de werknemer dan thuisblijven of direct weggaan. Uiteraard moet hij dit wel melden, maar toestemming is niet nodig. U moet zijn loon over deze tijd wel doorbetalen. Deze verlofregeling is ook van toepassing bij een geplande keizersnede of zogenaamde inleiding;
  • Na de bevalling heeft de werknemer recht op twee dagen kraamverlof. Ook deze dagen moet u als werkgever doorbetalen. De werknemer hoeft deze twee dagen niet direct na de bevalling op te nemen (in de praktijk gebeurt dit over het algemeen wel). De twee dagen moeten in ieder geval binnen vier weken na de thuisbevalling of na thuiskomst uit het ziekenhuis (bij ziekenhuisbevalling) worden opgenomen;
  • Naast het betaald verlof heeft de werknemer ook nog de mogelijkheid en het recht om binnen de vier genoemde weken drie dagen onbetaald verlof op te nemen. Dit kan als voorschot op een eventueel toekomstig ouderschapsverlof worden aangemerkt. In dat geval worden deze uren op het saldo ouderschapsverlofuren in mindering gebracht. Deze opgenomen uren worden niet doorbetaald. Dit verlof kan niet worden geweigerd. De werknemer bepaalt zelf wanneer hij deze uren opneemt. Let op: hierboven is de wettelijke regeling beschreven. In de cao waaronder uw bedrijf valt kan dit verlof anders geregeld zijn;
  • In overleg met uw werknemer kan uiteraard ook een andere regeling worden overeengekomen, bijvoorbeeld dat uw werknemer vakantie uren opneemt. Dit gaat buiten de wettelijke regelingen om. Aangezien een bevalling behoorlijke impact op uw medewerker kan hebben (zowel praktisch als emotioneel) is het verstandig tijdig en vooraf een overzicht van de regels aan uw medewerker te overhandigen en de afspraken (schriftelijk) overeen te komen.

 

Wetsvoorstel

Het kabinet heeft veel plannen om het partnerverlof aan te passen. Er is een wetsvoorstel ingediend dat regelt dat werknemers per 1 januari 2019 recht krijgen op vijf dagen betaald verlof na de bevalling van de partner.

Het wetsvoorstel regelt ook dat werknemers per 1 juli 2020 bovenop de vijf dagen de mogelijkheid krijgen om vijf aanvullende weken partnerverlof op te nemen. Dit deel van het verlof wordt betaald door het UWV. Het UWV betaald vervolgens 70% van het (gemaximeerde) dagloon. Het verlof moet in het eerste half jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen. Werkgevers en werknemers zullen beide aan deze verlofregeling bijdragen. Wellicht dat dit via de cao wordt geregeld.

Wij zullen u in de toekomst van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

 

verlofregels bij bevalling

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.