De Belastingdienst heeft een nieuwe versie (de oktoberversie) van het handboek Loonheffingen 2021 (uitgave oktober) gepubliceerd.

De wijzigingen ten opzichte van de versie van het Handboek Loonheffingen 2021 van juli staan in het overzicht versiebeheer dat in het Handboek is opgenomen.

 

Daarin zijn o.a. de volgende onderwerpen aangepast

 

Paragraaf Wijziging
4 Bepalen wat tot het loon hoort
4.6.1 De coronamaatregel voor de vaste reiskostenvergoeding is tot 1 januari 2022 verlengd.
7 Premies werknemersverzekeringen berekenen
7.2 In deze paragraaf is een ‘Let op’ met voorbeelden toegevoegd waarin wordt beschreven hoe men de verlaging van de percentages AWf vanaf 1 augustus/periode 9 2021 verwerkt.
7.2 Onder het kopje ‘herzien’ is een stuk toegevoegd over de herziening van de lage AWf-premie voor werknemers van wie de dienstbetrekking uiterlijk 2 maanden na aanvang van de dienstbetrekking is beëindigd.
9 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen
9.3.5 Bij de situatie ‘Uw werknemer heeft een loontijdvak van korter dan een dag’ is aangevuld dat daarbij niet de parttimerregeling of de studenten- en scholierenregeling van toepassing is.
9.3.5 Onder ‘U hebt studenten of scholieren in dienst’ is een voorbeeld van de studenten- en scholierenregeling toegevoegd.
9.3.7 In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van een aantal groepen werknemers waarvoor speciale tabellen gelden.
9.3.9 Er is informatie toegevoegd over bijzondere tarieven.
13 Loonheffingen aangeven en betalen
13.4
13.5
In deze paragrafen zijn (aanvullende) informatie over de coronamaatregel van het bijzondere uitstel toegevoegd.
14 Aangiften corrigeren
14.3.2
14.5.2
In deze paragrafen zijn (aanvullende) informatie over de coronamaatregel van het bijzondere uitstel toegevoegd.
19 Werken over de grens: loonbelasting
19.4.3 In deze paragraaf is onder het kopje ‘Aangifte inkomstenbelasting’ toegevoegd dat kosten die niet voor de aangifte inkomstenbelasting worden gemaakt ook tot het loon behoren.
20 Werken over de grens: sociale zekerheid
20.4 Deze paragraaf is toegevoegd. Er zijn door de landen van de EU, EER en Zwitserland afspraken gemaakt. Het thuiswerken vanwege COVID-19 leidt, bij overigens ongewijzigde omstandigheden, niet tot een verandering in de toe te passen sociale zekerheidswetgeving.
23 Vervoer en reiskosten
23.1.2 De coronamaatregel voor bepaalde vaste reiskostenvergoeding is tot 1 januari 2022 verlengd.
23.3.4
23.3.5
23.3.6
De tabel ‘Bijtellingspercentages bij datum 1e toelating vóór 1 januari 2017’ is aangevuld.
23.3.9 In deze paragraaf is toegevoegd dat een laadpaal die niet wordt teruggevorderd belast loon in natura vormt.
23.3.12 In deze paragraaf is de wijziging van de bijtelling vanaf 1 januari 2022 bij meer dan 1 auto opgenomen. Dit standpunt is verder verduidelijkt. Ook is een voorbeeld toegevoegd.
25 Heffingskortingen
25.1

 

Alle uitzonderingen zijn nu opgenomen
25.1 In deze paragraaf is een stukje toegevoegd over het toepassen van de loonheffingskorting bij een werknemer met meerdere dienstbetrekkingen bij dezelfde inhoudingsplichtige.
27 Afdrachtverminderingen
27 De BIK is uit dit hoofdstuk gehaald nu deze regeling met terugwerkende kracht is ingetrokken.

 

Tabel Wijziging
9 In deze tabel (premies werknemersverzekeringen) zijn de percentages AWf aangepast naar aanleiding van de verlaging vanaf 1 augustus 2021/periode 9.

 

Let op: De opsomming hierboven is een verkorte versie. Het volledige overzicht vindt u in het versiebeheer van het handboek Loonheffingen (oktober).