Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) mogen van de Belastingdienst tijdelijk een lager ‘gebruikelijk loon’ hanteren als hun bv geraakt wordt door de coronacrisis. Normaliter moeten zij dat loon baseren op het salaris van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’.

Als onderdeel van de steun aan dga’s heeft de staatssecretaris van Financiën daarom een formule gepubliceerd voor het vaststellen van het gebruikelijk loon in 2020.

Rekenformule
Het gebruikelijk loon in 2020 is A x (B/C)
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020
C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Voorbeeld
Het gebruikelijk loon bedraagt in 2019 € 60.000 en de omzet over de eerste vier maanden in 2020 is 40% lager ten opzichte van deze periode in 2019. Het gebruikelijk loon in 2020 kan dan worden vastgesteld op € 36.000.

Voorwaarden
Er gelden drie voorwaarden voor toepassing van deze goedkeuring:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere loon
  • Als de dga feitelijk meer loon heeft ontvangen dan volgt uit de formule, dan geldt het hogere loon
  • De omzet mag niet zijn beïnvloed door bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten. Deze factoren moeten dus buiten beschouwing blijven.
Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.