Foutcode L1906: Invloed verzekeringsplicht en code soort ikv niet 11 of 15

Heeft u ook een brief van de Belastingdienst ontvangen met meldcode L1906?

“L1906 Er is een Code invloed verzekeringsplicht aangegeven terwijl de Code soort inkomstenverhouding niet 11 of 15 is en/of de Code aard arbeidsverhouding 7 of 79 is.”

Sinds kort worden door de Belastingdienst strengere controles op de loonaangifte uitgevoerd. Gevolg is dat de loonaangifte op de verwerking van de ‘partner van de DGA’ kan worden afgekeurd. De aanlevering in de loonaangifte van de ‘partner van de DGA’ is vaak met inkomenscode 17 waarbij de invloed verzekeringsplicht op Echtgenoot of familie van de eigenaar of de DGA staat.
Dit levert sindskort een afkeuring in de loonaangifte op!
Hoe moet het dan in LogiSal worden verwerkt? Daarvoor is het belangrijk eerst te beoordelen of ‘de partner van de DGA’ wel/niet als DGA kan worden aangemerkt.

Wanneer hiervan wel/geen sprake is kan je onder andere in het Handboek Loonheffingen terug vinden.

De werknemer dient behandeld te worden als DGA

Wanneer de ‘partner van de DGA’ aangemerkt moet worden als DGA verwerkt u dit als volgt:

 • Inkomenscode is 17 (Werknemer > tab Fiscaal > tab Fiscale vragen);
 • Invloed verzekeringsplicht is DGA (tab Sociaal);
 • Let op de premie voor de zorgverzekeringswet (tab Instelling). Bij een DGA wordt de Zvw bijdrage ingehouden (in 2019 is dit 5,7%).

De werknemer dient behandeld te worden als partner of familie van de eigenaar of DGA

Wanneer de ‘partner van de DGA’ niet als DGA kan worden aangemerkt verwerkt u dit als volgt:

 • Inkomenscode is 11 of 15 (Werknemer > tab Fiscaal > tab Fiscale vragen);
 • Invloed verzekeringsplicht is Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de DGA (tab Sociaal);
 • Let op de premie voor de zorgverzekeringswet (tab Instelling). Over het algemeen is Zvw werkgeversheffing van toepassing.
 • De ZW moet uit (ook op tab Instelling)

De arbeidsverhouding van de werknemer is stagiair (07) of opting-in (79) regeling

Wanneer de aard arbeidsverhouding Stagiair of Opting-in is, dan dient er geen invloed verzekeringsplicht aangegeven te worden.

 • Invloed verzekeringsplicht is Nvt (Werknemer > tab Sociaal).

Corrigeren: Boekingen en Loonaangifte

U kunt dit corrigeren door de boekingen opnieuw te maken (Bereken > Historie > Wijzigen).

In de loonaangifte kunt u de correcties meenemen in de eerst volgende aangifte.

Bij het aanmaken van de loonaangifte selecteert u naast de periode in het middelste kolom ook de te corrigeren tijdvakken in het rechterkolom.

Toelichting bij code A (Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de DGA)

Deze toelichting komt uit de Gegevensspecificaties aangifte Loonheffingen 2019.

Met echtgenoot van de eigenaar of van de DGA wordt ook bedoeld, de voormalige echtgenoot, de geregistreerde partner of de ongehuwd meerderjarige (niet zijnde een bloedverwant in de eerste graad) met wie de eigenaar of DGA een gezamenlijke huishouding voert of in geval van de voormalig echtgenoot of geregistreerd partner een gezamenlijke huishouding voerde. Bij familie van de eigenaar of van de DGA gaat het om de bloed- en aanverwanten van de eigenaar of van de DGA.
Het gaat dan onder meer om (klein)kinderen, (groot) ouders, broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten.

Bijzondere situaties (niet limitatief)

 1. De echtgenoot of een familielid werkt in het bedrijf van de DGA. Er is geen sprake van een gezagsverhouding, waardoor er geen privaatrechtelijke dienstbetrekking is en de echtgenoot of het familielid niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. In de rubrieken “Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA”, “Indicatie verzekerd WW” en “Indicatie verzekerd ZW” is “N” gevuld. U moet het veld vullen met “A”. Als de persoon tevens oproepkracht is verandert dat de verzekeringssituatie niet. Het vullen met “D” of “E” heeft hier geen nut en moet daarom achterwege blijven.
 2. Is de werknemer zowel echtgenoot/partner/familielid van de DGA als vorige eigenaar en zou of code “A” of “B” van toepassing kunnen zijn, dan moet code “B” worden gevuld.
 3. Gelden voor de hiervoor genoemde echtgenoot, familielid of vorige eigenaar echter dezelfde arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden en verkeert deze in dezelfde positie als iedere andere werknemer die geen echtgenoot, partner, familielid of familielid is van de DGA, dan is er wel sprake van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.
  De rubrieken “Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA”, “Indicatie verzekerd WW” en “Indicatie verzekerd ZW” moeten met “J” worden gevuld.
  De rubriek “Code invloed verzekeringsplicht” wordt leeg gelaten, of, indien er als oproepkracht gewerkt wordt, gevuld met “D” of “E”.
 4. Als een oproepkracht voor een deel van zijn werkzaamheden wel de verplichting heeft om te komen (code “E”) en voor het andere deel van zijn werkzaamheden niet de verplichting heeft om te komen (code “D”) (bijvoorbeeld voor de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2019 v3.0 8 januari 2019 zonder revisies Pagina 68 werkzaamheden ’s morgens wel de verplichting om te komen en voor de werkzaamheden ’s middags niet de verplichting om te komen), dan moet code “E” worden gevuld.
 5. Voor de stagiair (code aard arbeidsverhouding is gelijk aan 7) prevaleert altijd het stagiair zijn en moet deze rubriek niet gevuld worden, ook niet als één van de in het waardenbereik genoemde situaties zich voordoet.
 6. Bij code soort Inkomstenverhouding 11 (Loon of salaris ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 1929), moet – indien van toepassing – alleen code “D” of “E” gevuld worden.

 

handboek loonheffingen 2018