Wanneer moet een werkgever zich aan een cao houden?

Wanneer moet een werkgever zich aan een cao houden?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties.

Een bedrijf is in de volgende situaties verplicht om een cao te volgen:

Het bedrijf heeft zelf een cao afgesloten
Dit heet ook wel een ondernemings-cao. Dit is vooral van toepassing bij grote bedrijven.

Het bedrijf is lid is van een werkgeversorganisatie 
Dit heet ook wel een bedrijfstak-cao. Daarin staan afspraken die binnen een bedrijfstak gelden. Denk aan de cao voor metaalbewerking of thuisverpleging. Zo’n cao geldt voor álle werkgevers en werknemers binnen die bedrijfstak.

Het bedrijf valt onder een cao die algemeen verbindend is verklaard
Deze cao geldt altijd voor alle werkgevers en werknemers in een specifieke bedrijfstak. Ook als de werkgever geen lid is van een werkgeversorganisatie. Bijna alle bedrijfstak-cao’s zijn algemeen verbindend verklaard. Indien het bedrijf onder de werkingssfeer van de cao valt, is het bedrijf verplicht om deze cao te volgen. De werkingssfeer van een cao beschrijft welke bedrijfstakactiviteiten vallen onder de reikwijdte van de cao. In de cao voor het metaalbewerkingsbedrijf worden in de werkingssfeerbepaling bijvoorbeeld activiteiten opgesomd die door bedrijven worden gedaan in de metaalbewerkingssector. Daardoor vallen veel werkgevers en werknemers onder een cao. Op deze website vindt u een overzicht van alle cao’s die algemeen verbindend zijn verklaard.

Op dinsdag 26 september vanaf 08:00 uur vinden er bij de Belastingdienst werkzaamheden plaats, waardoor er tijdelijk geen verwerking plaats zal vinden. De Belastingdienst verwacht dat de verwerking rond 14:00 uur weer opgestart kan worden. Het kan dus zijn dat u tijdelijk later een ontvangstbevestiging van ons ontvangt dan u gewend bent.