LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Zorg en Welzijn
 

Salarisadministratie Zorg en Welzijn

 
Voor actuele informatie zie: www.pfzw.nl
 
De branche Zorg en Welzijn (Pfzw) omvat vele cao's waaronder kinderdagverblijf, thuiszorg, gezondheid enz. Pfzw verzorgt voor al deze cao's de pensioenfondsen. De premie wordt vastgesteld door Pfzw maar de verdeling tussen werkgever en werknemer is altijd onderwerp van de cao.
 
Eerst vindt u algemene informatie over de CAO en vervolgens over 2017, 2016 en eerder.
 
Let op, indien u een klant krijgt/overneemt die aangesloten is bij pensioenfonds Zorg en Welzijn is het van belang dat u onderstaande punten overneemt:
- IKV-nummer
- Datum in dienst
 
Als u geen rekening houdt met bovenstaande punten, resulteert dit in:
- een te hoge factuur voor de organisatie
- dubbele registraties van de medewerkers
- een onjuist pensioenoverzicht voor de medewerkers
- een verkeerde berekening van de pensioenen
 
CAO info
 
Huisartsen
Voor pensioenpremie huisarts zie www.huisartsenpensioen.nl. Voor assistenten is in de CAO bepaald dat de premie 50/50 verdeeld wordt.
Het vast overeengekomen loon dient te zijn:
De som van 12 maal het met de werknemer overeen gekomen basissalaris inclusief de persoonlijke toeslag, de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering te vermeerderen met de vergoedingen voor ORT, ANW-toeslag, overuren (inclusief toeslag) en meeruren over de voorafgaande 12 kalendermaanden.
Als er in voorgaand jaar meeruren waren dan dient u het jaarloon handmatig te berekenen en in te vullen bij Werknemer tab LoonED. Voor ORT zie hieronder.

De WGA premie is geheel voor rekening van werkgever. In verband met de verschillende regelingen voor assistenten en huisartsen leveren wij voor deze branche geen standaard reserveringen voor deze branche. Dit dient u zelf te vullen aan de hand van de verschillende cao's en wat voor die werkgever handig is (de grootste groep binnen de betreffende werkgever).
 
Kinderdagverblijf
Anno 2008 komen Ap en WGA voor rekening van de werkgever. De WGA dient u zelf aan te passen. Een eindejaarsuitkering is verplicht alsmede een vergoeding voor levensloop. Let op: voor kinderopvang is een aparte branchemaster gemaakt onder Kinderopvang.
 
Kunsteducatie
LogiSal gaat uit van een premieverdeling 50-50 maar dat is onderwerp van de CAO en zou dus kunnen veranderen. Let op: voor kunsteducatie is een aparte branchemaster gemaakt onder Kunsteducatie.
 
Thuiszorg en verpleeg en verzorgingshuizen
Verdeling pensioenpremie 50/50 volgens CAO.
 
Overig
U dient de premieverdeling zelf aan te geven. Ga naar Werkgever, tab Inhoudingen, subtab Pensioenachtigen. Daar ziet u Pensioen en AP. Dubbelklik de eerste inhouding. In de branchemaster is de gehele premie toegerekend aan de werkgever. U dient hier de premieverdeling in te voeren. Doe dat voor zowel Pensioen als AP.
 
2017:
 
Relatienummer
Bij Werkgever > Algemeen kunt u het relatienummer PFZW invullen. Zij noemen het 'Organisatienummer' (voorheen ook wel Nummer Instelling, kenmerk, werkgeversnummer, instantienummer, klantnummer of aansluitnummer) en het is maximaal 6 cijfers.
 
Cumulatief rekenen
PFZW rekent vanaf 2017 cumulatief. Op het moment van schrijven is PFZW er nog niet helemaal uit hoe om te gaan met de negatieve effecten van cumulatief rekenen zoals een premie-teruggaaf. Wordt vervolgd.
De rekenmethode voor OP is:
Regelingloon naar tijdvak (gedeeld door 12 bij maandloon) x parttimefactor.
Er bij optellen de ORT en de EXTRA vergoeding van de overuren (de gewerkte uren van de overuren zitten in de parttimefactor). 
Af: de franchise x de parttimefactor.
Voor de AP geldt hetzelfde maar dan mag u de franchise niet met de parttimefactor vermenigvuldigen.
Let op: de parttimefactor mag boven 1 uitkomen.
 
Norm-uren of Cao-uren
PFZW rekent met Norm uren per jaar. LogiSal gaat uit van norm uren per week. Speciaal voor Zorg en Welzijn kunt u bij Werkgever tab Algemeen het aantal Norm-uren opgeven in 4 decimalen. Een voorbeeld is: normuren per jaar 1920. Per week is dat 36.92307692. Als we dat afronden op 2 decimalen dan verschilt de premie zomaar bijna 10 tien per persoon per maand. Daarom ronden wij dat Zorg en Welzijn af op 4 decimalen: 36.9231.
 
Regelingloon
U vindt dit bij Werknemer tab LoonED linksonder.
PFZW noemt het Vast Overeengekomen Loon het Regelingloon.
Zie de aparte pagina:  Vast Overeengekomen Loon
Let op: u dient bij Werkgever > Reserveringen > Reservering vakantiegeld de minimumvakantiegeld-bijdrage (op jaarbasis) in te vullen (rechtsonder). Bij de berekening van de pensioengrondslag wordt hiermee rekening gehouden.
 
Voor ORT en extra en overuren gelden aparte regels. Zie hieronder bij Looncodes.
Voor Zorg en Welzijn geldt nog dat als u het Vast Overeengekomen Loon bij Werknemer niet berekent of invult, LogiSal dat doet bij de eerste berekening. Andersom geredeneerd hoeft u dus bij Werknemer niets in te vullen.
Wanneer moet u het Regelingloon in de loop van het jaar wijzigen?
Bij langdurige ziekte en dat is verschillend per CAO. Bij kortdurend zorgverlof kan (moet niet) het regelingloon ook aangepast worden.
Wanneer moet u het Regelingloon NIET wijzigen?
Bij een goed ingericht looncodeschema neemt LogiSal zelf het overwerk en de ORT vergoedingen mee.
 
Looncodes
De inrichting van de looncode vereist aandacht. U kunt per looncode via 'geavanceerd' aangeven of deze tot ORT behoort. Bedragen die u hieronder verloont zullen apart bij de grondslag voor pensioen en AP worden geteld. Daarnaast zijn er ook nog looncodes die het aantal gewerkte uren beinvloeden. Die veranderen de parttimefactor en beinvloeden op die manier de pensioenpremie.
Let op! Het is NIET goed om een looncode zowel voor ORT te laten meetellen als voor uren. Dus is een looncode ORT dan staat bij uren: Nergens bij meetellen. En andersom: staat een looncode op Meetellen bij (over)uren dan mag ORT niet aan staan.
 
Hieronder behandelen wij een aantal onderwerpen die specifiek van belang kunnen zijn.
 
AGIO
Artsen In Opleiding hebben een werkweek van 38 uur.
Dit vereist dat u LogiSal het aantal uren bij Werkgever zet op 38.
Het is ook mogelijk voor deze groep een apart L02 nummer bij de belastingdienst aan te vragen.
Dan kunt u ze in LogiSal in een aparte werkgever verlonen.
Niet vergeten het aantal uren terug te zetten op 36.
 
AMS
Medisch Specialisten hebben een werkweek van 45 uur en de deeltijdfactor behoort daarop gebaseerd te zijn.
In de CAO kunt u nakijken welke toeslagen onderdeel uitmaken van het RegelingLoon.
De uitbetaalde ORT moet worden verhoogd met 8% omdat ze geen eindejaarsuitkering hebben.
Dit vereist dat u LogiSal het aantal uren bij Werkgever zet op 45 en als u het RegelingLoon door LogiSal wil laten berekenen dan dient u bij Pensioen > Geavanceerd de opslag dus aan te passen. Niet vergeten alles weer terug te zetten als u klaar bent.
Het is ook mogelijk voor deze groep een apart L02 nummer bij de belastingdienst aan te vragen.
Dan kunt u ze in LogiSal in een aparte werkgever verlonen.
 
Aparte boekingen
U kunt geen nabetalingen o.i.d. op aparte boekingen (salarisspecificaties) doen. Dat verstoort de berekening van de pensioenpremie. U kunt dat eventueel wel doen onder een aparte inkomstenverhouding waarin u de pensioenpremie uit zet en die u uitzondert van OLP.
 
Nabetaling (overgang)
Als u een nabetaling doet in 2017 over 2016 dan dient u een aparte werknemer te maken en deze uit te sluiten van de OLP (Werknemer tab Sociaal).
U moet de pensioengrondslag in het systeem van PFZW van 2016 aanpassen.
 
ORT
U kunt bij looncode > Geavanceerd aangeven dat een looncode ORT is. Dat heeft 2 doelen.
Enerzijds gaat de pensioenaangifte goed en anderszijds zal LogiSal (vanaf versie 2016-2A) bij Vast Overeengekomen Loon deze als ORT uitgekeerde bedragen bijtellen en er dus pensioenpremie over heffen.
Op deze manier verloont u gemakkelijk de ORT.
 
ONBETAALD VERLOF
Als iemand een hele maand (of hele periode) onbetaald verlof heeft kunt u volstaan met NUL uren en WEL de dagen. Anders geldt het volgende:
Gebruik looncode 136. Boek daarmee de opgenomen uren negatief.
Dat verlaagt het loon en ook het parttime%%
Als u die looncode nog niet heeft:
Soort: 05 Overuren bruto
Overurenfactor: 1.00
Geavanceerd: Is bijzonder loon: moet uit.
Geavanceerd: Soort uur: Meetellen bij gewone uren.
 
ONBETAALD VERLOF EN VRIJWILLIGE VOORTZETTING PENSIOEN
Als een werknemer gebruik wil maken van vrijwillige voortzetting van pensioen dat doet u het volgende:
Gebruik de standaard looncode 137 Onbetaald verlof vrijwillig pensioen.
Dit is een uurlooncode. U geeft hetzelfde aantal uren op als wat u afboekt.
Hierdoor rekent LogiSal de pensioenpremie.
Als u die looncode nog niet heeft:
Soort: 05 Overuren bruto
Overurenfactor: 1.00
Geavanceerd: Grondslagen: De grondslag pensioen moet UIT
Geavanceerd: Is bijzonder loon: moet uit.
Geavanceerd: Soort uur: Nergens bij meetellen.
 
Als u het werkgeversdeel van de pensioenpremie voor rekening van de werknemer wilt brengen dan kunt u overwegen bij Werkgever een tweede pensioeninhouding aan te maken waarbij u het percentage van de werknemer hoger instelt en dat van de werkgever op nul.
 
Oproepkrachten
Als een oproepkracht een periode niet werkt dan haalt LogiSal de berekening de volgende periode in. Dat gaat goed. Behalve natuurlijk als er geen volgende periode is. Wij raden u daarom aan om altijd de laatste periode dat iemand in dienst is te boeken, ook al wordt er niet gewerkt.
 
Verlof
PFZW wil weten wanneer een werknemer gebruik maakt van verlof wat van invloed is op de pensioenpremie.
Het is in uw voordeel om dit goed te regelen.
Soorten verlof:
  LLP  = Levensloopverlof
  OSP  = Ouderschapsverlof
  OBD  = Onbetaald verlof
  SBL  = Sabbatical leave
  ONB  = Verlofsoort onbekend (maar WEL van invloed op pensioenpremie)
Daarnaast kennen we natuurlijk nog 'gewoon' verlof.
Het opgeven van verlofuren in LogiSal vindt u:
Als u de berekening van bruto-netto in beeld ziet klikt u op de tab Tijd.
 
Welzijn
Anno 2008: Ap en Wga premie zijn conform de CAO geheel voor rekening van werkgever. De WGA dient u zelf geheel aan te passen.
Zie ook: Loopbaanbudget.
 
Ziekte
Hoe u het loon moet aanpassen bij (langdurige) ziekte verschilt per CAO.
Als u 100% blijft doorbetalen dan geeft u niets speciaal op.
Als het loon aangepast wordt dan dient u een aantal zaken juist in te stellen.
Het Vast Overeengekomen Loon (Regelingloon) dient u handmatig aan te passen bij Werknemer tab LoonED.
Als het loon in het midden van een tijdvak wijzigt dan dient u het gemiddelde jaarloon van dat tijdvak in te vullen.
Dus stel het loon is 30.000 en tijdens ziekte 21.000 en de verlaging gaat midden in een tijdvak van 4 weken in, dan is gedurende dat tijdvak het RegelingLoon 25.500.
En gedurende het eerstvolgende tijdvak dan natuurlijk 21.000.
En als de werknemer weer beter wordt of gedeeltelijk aan de slag gaat kan het weer wijzigen.
U dient dat steeds handmatig aan te passen.
 
Daarnaast dient u bij Werknemer tab Sociaal bij Incidenteel Lager Loon in te stellen op Z (ziek).
 
WIA en de pensioenaangifte UPA
Oftewel arbeidsongeschikt.
Er zijn de volgende situaties mogelijk:
 
Situatie 1 Gedeeltelijk WIA en werknemer krijgt dus nog loon. Beiden wordt door werkgever betaald.
In LogiSal:
Maak een aparte werknemer (2e contract)(IKV) aan voor het doorbetalen van de WIA en zet die op 'uitzonderen OLP'. Zet ook Code verbijzondering op WIA.
In de andere werknemer (IKV) handel je zoals hieronder bij situatie 2.
UPA:
Dit dienstverband (deze IKV) gaat niet mee. Het dienstverband van situatie 2 wel.
 
Situatie 2 Deel loon en deel WIA en de uitkering wordt door UWV betaald.
In LogiSal:
Het (aanvullende) salaris verloon je zoals dat nornmaal gesproken gedaan wordt.
Zet Werknemer tab Sociaal > Code verbijzondering IKV op NVT
Zet Werknemer tab Sociaal > Code Incidenteel Lager Loon op NVT
UPA:
Alleen het (aanvullende) loon met de bijbehorende uren als ware het een deeltijder.
Vanuit het UWV gaat info naar PFZW dat werknemer WIA is.
 
Situatie 3 Geheel WIA en de uitkering gaat via werkgever
In LogiSal:
Zet Werknemer tab Sociaal > Code verbijzondering IKV op WIA
Zet Werknemer tab Sociaal > Code Incidenteel Lager Loon op NVT
Vul het regelingloon in
Als er door de werknemer geen pensioen verschuldigd is: Ga naar Werknemer tab Instelling subtab Pensioenachtigen en zet deze uit.
Boek de uitkering
Ga naar Werknemer tab Instelling subtab Pensioenachtigen en zet deze AAN.
Let op: op het moment dat de UPA gemaakt wordt moet de betreffende inhouding bij Werknemer tab Instelling subtab Pensioenachtigen AAN staan.
Dat is bijzonder omdat deze bij de berekening uit moet staan als je zonder pensioeninhouding wilt rekenen.
UPA:
Wij leveren nu uitsluitend de status aan en het regelingloon. PFZW noemt dit een slapend dienstverband.
 
Situatie 4 Geheel WIA en de uitkering gaat via UWV
Toch verwacht PFZW ook nu in de UPA een slapend dienstverband tot werknemer is ontslagen.
De werknemer moet in LogiSal bestaan en de datum uit dienst mag niet ingevuld zijn tenzij hij ook echt uit dienst is.
Zet Werknemer tab Sociaal > Code verbijzondering IKV op WIA
Zet Werknemer tab Sociaal > Code Incidenteel Lager Loon op NVT
Vul het regelingloon in
Ga naar Werknemer tab Instelling subtab Pensioenachtigen en zet deze AAN
U hoeft niets te boeken.
UPA:
Wij leveren nu uitsluitend de status aan en het regelingloon. PFZW noemt dit een slapend dienstverband.
 
 
Transitievergoeding
Die is niet pensioengevend. Volg deze instructies:
Er komt nog wel een melding van LogiSal over ontbrekende boekingen maar die kunt u negeren.
 
Gegevensaanlevering:
2017: De aanlevering gaat via de UPA = Uniforme Pensioenaangifte. Zie berichtenverkeer > UPA
LogiSal is gecertifceerd voor de levering van loongegevens via de UPA aan PGGM.
 
Jaarwerk
2017: Vanaf 2017 is er geen jaarwerk meer.
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Zorg en Welzijn die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
Zie ook: Uniforme Pensioen Aangifte Zorg en Welzijn: UPA
 
Geldig t/m 2016:
 
Gegevensaanlevering 2016:
2016: De aanlevering van gegevens gaat nu nog handmatig via www.onlinedesk.nl. Er wordt gewerkt aan een geautomatiseerde versie.
 
Jaarwerk 2016:
Speciaal voor het doen van de jaaropgaaf Zorg en Welzijn zijn de volgende middelen toegevoegd:
 
Bij looncode > Geavanceerd kunt u per looncode bepalen of dit een ORT looncode is.
Bij Loonstaat > blok-10-te-kiezen-looncodes kunt u klikken op de knop ORT waarmee u een lijst kunt printen van de aan ORT betaalde bedragen.
Via Export > Exporteren-Werknemers-naar-Ascii kunt een exportbestand voor spreadsheet maken. Daarin vindt u oa de kolommen Vast-overeengekomen-loon, dagen/week, uren/week en meer. U kunt vervolgens vrij eenvoudig het jaarloon in een spreadsheet berekenen. Houdt u er rekening mee dat het vast-overeengekomen-loon van LogiSal nog omgerekend moet worden met de parttimefactor. In de verzamelloonstaat vindt u oa een kolom Parttimefactor die rekening houdt met de wijze waarop die door het pensioenfonds berekend wordt.
 
 
Let op 2016:
De premieberekening voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn kent valkuilen. Het pensioenfonds gaat uit van het Vast Overeengekomen Loon, waarbij dan weer variabele looncomponenten (bijv. ORT) opgeteld moeten worden als die zich voordoen. Dit is voor u als salarisadministrateur bijzonder onrustig.
Wij adviseren u onder alle omstandigheden om het vakje Vast Overeenkomen Loon bij Werknemer tab LoonED NIET in te vullen.
Gevolg is dat LogiSal altijd premie berekent over het verdiende loon in die periode (maand) inclusief overwerk en ORT e.d. Gevolg is ook dat premie wordt berekend over vakantiegeld en eindejaarsuitkering als het wordt uitbetaald. Het enige nadeel is dat eventuele salarisverhogingen meteen meegenomen worden in de premieberekening en dat is niet altijd juist. Dit nadeel is echter in geld gemeten bijzonder klein. Het grote voordeel is dat u aan het eind van het jaar bij de afrekening niet te kort komt (in premie). En de werknemer ook niet (in pensioenopbouw).
U kunt bij Zorg en Welzijn na afloop van het jaar het Vast Overeengekomen Jaarloon nog aanpassen. In LogiSal gebruikt u de verzamelloonstaat (menu Jaarblok) voor het loon en de parttimefactor.
Ook de parttimefactor is bijzonder en wijkt af van wat standaard is. De parttimefactor op de verzamelloonstaat is de enige die u kunt gebruiken voor de pensioenfondsen.
 
Vast overeengekomen loon:
Standaard dient de pensioenpremie berekend te worden over het vast-overeengekomen-loon (van 1 januari). Daartoe dient u bij elke werknemer op de ta LoonED linksonder het vast overeengekomen loon op te geven c.q. te laten berekenen. Vul de looncodes hier in en klik op de knop met het uitroepteken linksonder. LogiSal berekent nu het vast overeengekomen loon.
Als u bij Werknemer geen vast overeengekomen loon invult dan wordt de premie berekend over het loon in de betreffende periode. Dat kan handig zijn bij oproepkrachten..
 
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie Zorg en Welzijn kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 

Loonadministratie Zorg en Welzijn