LogiSal Help versie 2015 - 2019
×
Menu
Index
Branche-Beveiliging
 

Salarisadministratie Beveiliging

 
Voor actuele informatie gaat u naar www.beveiligingspensioen.nl.
 
Informatie vanaf 2018:
LogiSal volgt de berekenings-systematiek die voorgeschreven is door het pensioenfonds.
Een voorbeeld vindt u hier:
 
Aangifte via Periodeblok > Pensioenaangifte PA TKP.
 
Wij beschikken ook over een spreadsheet waarin variabelen geplaatst kunnen worden.
 
Het probleem van de voorgeschreven berekeningswijze is dat de grondslag en premie enorm varieren als de uren varieren en boven de parttimefactor 1 gewerkt wordt.
 
Onbetaald verlof
Als een werknemer een periode wel in dienst was maar helemaal onbetaald verlof had, dan moet u wel een boeking maken. Dat wordt dan dus een boeking met nul dagen en nul uren.
 
 
Informatie vanaf 2017:
Cao 38 uur. Uitgangspunt voor premieberekening is uurloon op 1 januari of latere datum indiensttreding.
LogiSal rekent met het vast overeengekomen jaarloon op 1 januari maar zal in de pensioenaangifte het vast overeengekomen uurloon opnemen.
Grondslag is loon + 8%. Toeslagen en vergoedingen tellen niet mee.
Voor een goede toepassing van de pensioenaangifte moet het juiste productkenmerk opgenomen zijn bij de Inhouding > Geavanceerd > Tab Behoort Tot.
Zie hiervoor de fondsenlijst.
 
Aanlevering van de loongegevens verzorgt LogiSal automatisch via de pensioenaangifte naar Syntrus Achmea. LogiSal is hiervoor gecertificeerd.
 
Informatie t/m 2016:
 
Pensioenpremie:
Grondslag voor de premie is het vaste jaarsalaris op 1 januari inclusief 8% vakantietoeslag. Overuren, winstdeling en eindejaarsuitkering worden niet meegeteld. Deze grondslag geldt voor het hele jaar.
LogiSal volgt de voorgeschreven berekeningswijze.
Aanlevering van gegevens gaat vanaf 2011 via de PensioenAangifte van Syntrus Achmea.
 
 
 
Informatie drempelperiode TKP
Het pensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging hanteert een drempelperiode van twee maanden.
Dit is een toetredingseis voor deelname aan de pensioenregeling. Als een werknemer langer dan twee maanden in dienst is, wordt de werknemer deelnemer aan het pensioenfonds vanaf de datum dat hij of zij in dienst trad. Hoe gaat TKP daarmee om bij de pensioenaangifte?
 
Huidige situatie
Pensioenaangifte hanteert een deelnametoets om vast te stellen of een werknemer wel of niet deel moet nemen aan een regeling. In deze toets is geen rekening gehouden met een drempelperiode.
Omdat er elke vier-weken/maand pensioenaangifte wordt gedaan, wordt een werknemer al bekend gemaakt voordat aan de drempelperiode is voldaan.
Binnen Pensioenaangifte wordt dus verwacht dat de werknemer meteen deelneemt.
Daarnaast is Particuliere beveiliging een primofonds. Dit betekent dat vanaf de eerste aangifteperiode deelname aan de regeling moet worden doorgegeven om tot een juiste berekening van het pensioengevend jaarloon te komen. Hierover wordt namelijk een standaardberekening uitgevoerd. Het is dus niet mogelijk om drie deelnameperiodes in één periode bij elkaar op te tellen in de pensioenaangifte.
Maar het is bij salarisadministraties 'in de markt' gebruikelijk om mutaties te verwerken in de periode waarin deze verloond worden en niet over de periode waarop ze betrekking hebben.
 
Werkwijze
TKP wil graag aansluiten bij de werkwijze 'in de markt'. Daarom is met softwareleveranciers afgesproken om het voor salarisadministraties mogelijk te maken meteen vanaf de eerste periode de deelname aan de regeling op te geven. Hiermee kunnen de inhoudingen en reserveringen direct in de salarisadministratie verwerkt worden.
Er treedt geen ongewenste afkeuring op bij de deelnametoets, want TKP parkeert deze mutaties, totdat aan het drempelcriterium is voldaan.
Als achteraf toch niet aan het deelnamecriterium wordt voldaan, worden de mutaties afgekeurd.
 
Syntrus vertrouwt erop dat eerdere premie-inhoudingen op het salaris van de de werknemer dan alsnog aan de werknemer worden uitbetaald.
De eerder opgegeven pensioenaangiftes hoeven niet te worden gecorrigeerd.
Want deelname aan de pensioenregeling is niet tot stand gekomen. De opgegeven loon- en premiebedragen worden niet gebruikt.
Maar als er toch een correctie-aangifte wordt opgestuurd, moeten de productkenmerken van de regelingen wel worden opgevoerd.
Bij premie en pensioengevend loon moet dan '0' staan.
 
Sociale fondsen:
Er zijn 3 sociale fondsen opgenomen. Geen bijzonderheden.
U dient de percentages en andere variabelen in de branche die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van de uitvoeringsinstelling c.q. het pensioenfonds. LogiSal vult voor u de SectorRisicoCode in, alsmede de gemiddelde premie WGA. Deze dient u te controleren aan de hand van de opgaaf van Belastingdienst. Voor de premie WGA ontvangt elke werkgever elk jaar een beschikking.
 
U dient de percentages en andere variabelen in de salarisadministratie Beveiliging die LogiSal voor u maakt en onderhoudt te controleren aan de hand van de gegevens van Belastingdienst, pensioenfonds, sociale fondsen en overige uitvoeringsinstelling(en). LogiSal vult voor u de sector en de premie WerkHervattingsKas (WHK) in, gebaseerd op indeling als klein bedrijf. Deze dient u te controleren aan de hand van de beschikking van Belastingdienst. Van de premie WHK mag maximaal 50% van de WGA delen ingehouden worden op het loon van de werknemer. Als u dat wilt gaat u naar 'Sectorindeling en WHK'.
 
Zie ook: menu Sectoren > Controlelijst koppelingen.
 
 
Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.
 
Wilt u testen hoe u met LogiSal de salarisadministratie voor Beveiliging kunt doen? Download onze demo en maak met 3 klikken een administratie aan.
 
 
 

Loonadministratie Beveiliging